Nu är det dags för årsmöte. Mötet hålls den här gången i klubbstugan på Barkarby flygfält (se address till höger). Alla är välkomna!
Förslag och motioner kan skickas in per mail till: ingemar@flygandesnickaren.se
Datum:
Måndag den 12/12 kl 19.00
Plats:
Barkarby Klubbstuga, Hägerstalund 8, 164 74 Kista

Dagordning

1. Öppnande av mötet

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av mötesordförande

5. Val av protokollförare

6. Val av justerare

7. Fastställande av röstlängd

8. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,

9. Fastställande av revisorernas berättelse över föregående verksamhets­ och räkenskapsår,

10. Rapport om bokslut och resultaträkning för verksamhetsåret

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för föregående verksamhets­ och räkenskapsår.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2016

13. Fastställande av medlemsavgift för 2016

14. Personval av ordförande och kassör.

15. Personval av ledamöter i styrelsen

16. Personval av valberedning och revisor

17. Behandling av ll styrelsen inkomna förslag/motioner

18. Övriga ärenden

19. Mötets avslutande